w3c

w3c

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.

V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Predávajúci:

PHAROS shop. s.r.o., IČO:46365800, so sídlom Podunajská 27, 821 06 Bratislava a s predajným miestom Vlčie hrdlo, bazén pre osobné lode, 821 07 Bratislava.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P.O. Box č. 5, 820 07 Bratislava, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170

I. Definícia

V týchto Obchodných podmienkach:

1. E-shop znamená počítačový program - internetová aplikácia, ktorá je dostupná v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy pharosshop.sk, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie tovaru Užívateľom;

2. Kúpna zmluva je každá zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane kupujúci;

3. Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok;

4. Kupujúci - spotrebiteľ je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu, alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

5. Kupujúci – podnikateľ, ktorý nie je spotrebiteľom, je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

6. Uzatvorenie kúpnej zmluvy - objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy;

7. Nákupný košík znamená časť E-shopu, ktorá je automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií kupujúcim v rámci jeho konania v užívateľskom prostredí E-shopu, najmä pridaním alebo odobraním tovaru, resp. služby/alebo zmenou množstva vybraného tovaru, resp. služby;

8. Prístupové údaje znamenajú unikátne prihlasovacie meno a k nemu priradené heslo vložené Užívateľom do databázy E-shopu pri Registrácii;

9. Registrácia znamená elektronickú registráciu Užívateľa do databázy E-shopu, a to vyplnením aspoň povinných registračných údajov v užívateľskom rozhraní E-shopu a Prístupových údajov a ich následným uložením do databázy E-shopu;

10. Užívateľ ( ďalej len kupujúci ) znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá užíva E-shop;

11. Užívateľský účet znamená časť E-shopu, ktorý je každému jednému kupujúcemu zriadený registráciou (t.j. je pre každého kupujúceho unikátny) a sprístupnený po zadaní prístupových údajov;

12. Tovar znamená vec ponúkanú predávajúcim k predaju prostredníctvom E-shopu a ak je k tovaru ponúkaná, tak aj licencia k užívaniu tejto veci;

II. Proces uzatvorenia Zmluvy

1. Predávajúci prostredníctvom E-shopu ponúka užívateľom uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Ponukou na uzatvorenie Kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho je zobrazenie tlačidla s označením „Pridať do košíka“ v užívateľskom rozhraní E-shopu.

2. Za bezvýhradné prijatie ponuky predávajúceho na uzatvorenie Kúpnej zmluvy podľa ods.1. tohto bodu Obchodných podmienok zo strany kupujúceho sa považuje kliknutie na dané tlačidlo s označením „Dokončiť objednávku“.

3. Bezvýhradným prijatím ponuky podľa ods. 2. tohto bodu Obchodných podmienok je uzatvorená Kúpna zmluva.

4. Zmluva je uzatvorená momentom, kedy elektronická informácia o kliknutí na tlačidlo „Dokončiť objednávku“ kupujúcim dôjde prostredníctvom siete Internet na server, kde je nainštalovaný E-shop.

5. Kupujúci sa zaväzuje do príslušných textových polí v užívateľskom prostredí E-shopu vyplniť pravdivé a úplné údaje, najmä pravdivo vyplniť svoju emailovou adresu, identifikačné údaje a prípadne dodaciu adresu. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci bude ním zadané údaje dôvodne považovať za správne a úplné a nie je povinný a ani oprávnený zadané údaje kontrolovať.

6. Predávajúci zašle kupujúcemu emailovou správu o uzatvorení Kúpnej zmluvy, a to na emailovú adresu zadanú kupujúcim do príslušného poľa v užívateľskom prostredí E-shopu.

III. Kúpna zmluva

Uzatvorením Kúpnej zmluvy sa stávajú účinné nasledujúce ustanovenia:

1. Kupujúci kupuje od predávajúceho tovar, ktorý si kupujúci zvolil v užívateľskom prostredí E-shopu vložením do nákupného košíka, a to v množstve, ktoré si zvolil a/alebo nastavil u daného tovaru v užívateľskom prostredí E-shopu a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za daný tovar cenu, ktorá je uvedená pri takomto tovare v užívateľskom prostredí E-shopu.

2. Predávajúci má právo až do momentu odoslania tovaru kupujúcemu od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Za odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje aj právne konanie predávajúceho spočívajúce v oznámení kupujúcemu, že ním objednaný tovar nemožno dodať.

3. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky a do doby, než obdrží od kupujúceho potvrdenie objednávky, je oprávnený pozdržať odoslanie tovaru kupujúcemu.

4. Spôsob zabalenia tovaru určuje výhradne predávajúci.

5. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a doručením daného tovaru kupujúcemu a to vo výške uvedenej v danej objednávke v užívateľskom prostredí E-shopu.

6. Kupujúci má právo zvoliť z možností zobrazených v užívateľskom prostredí E-shopu spôsob zaplatenia kúpnej ceny za tovar a prípadne ďalšie peňažné plnenia predávajúcemu.

7. Pokiaľ niektorý zo spôsobov platby obsahuje informácie o nákladoch na prevedenie takejto platby, je kupujúci povinný znášať náklady na prevedenie tejto platby, ktoré sú uvedené pri danej platbe v užívateľskom prostredí E-shopu.

8. V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je kupujúci povinný uviesť variabilný symbol určený predávajúcim.

9. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu, ktorá splnená momentom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.

10. Predávajúci má právo poskytnúť kupujúcemu zľavu z ceny tovaru. Zľavy z ceny tovaru možno vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je pri konkrétnej zľave uvedené výslovne inak.

11. Súčasťou kúpnej ceny za tovar nie sú žiadne platby, poplatky alebo iné odmeny, ktoré musí kupujúci vynaložiť na služby poskytnuté tretím stranám v súvislosti so zaplatením kúpnej ceny za tovar; tieto náklady sú výhradne nákladmi kupujúceho.

12. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej Zmluvy až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za daný tovar kupujúcim.

13. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu v primeranej lehote od uzatvorenia Kúpnej zmluvy. Všetky lehoty pre dodanie tovaru uvedené v užívateľskom rozhraní E-shopu sú len orientačné.

14. Predávajúci zašle vždy kupujúcemu daňový doklad - faktúru v elektronickej podobe, a to na emailovú adresu zadanú pri danej objednávke do užívateľského prostredia E-shopu.

15. Ak je predávajúcim spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu dar, je darovacia zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy, ruší sa daná darovacia zmluva bez ďalšieho od počiatku spolu s kúpnou zmluvou a kupujúci je povinný spolu so zakúpeným tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý dar.

16. Predávajúci poskytuje kupujúcemu na zakúpený tovar záruku, ak je záručná doba uvedená pri danom tovare v užívateľskom prostredí E-shopu, a to po dobu uvedenej záručnej doby, pričom takto uvedená záruka platí iba pre Spotrebiteľov.

17. Práva z chybného plnenia je kupujúci oprávnený uplatniť u predávajúceho na adrese jeho sídla a/alebo prevádzky. Za moment uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdrží od kupujúceho reklamovaný tovar.

18. Ak je v rámci užívateľského prostredia E-shopu pri danom tovare uvedené, že je použitý, kupujúci kupuje tovar v použitom stave, vrátane uvedených závad tohto tovaru.

19. Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy, prechádza na kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľom, momentom prevzatia daného tovaru kupujúcim.

20. Nebezpečenstvo straty, poškodenia a/alebo zničenia tovaru, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy, prechádza na kupujúceho, ktorý nie je Spotrebiteľom, momentom prevzatia daného tovaru kupujúcim.

IV. Ceny za tovar a dodacie podmienky

1. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH a ostatných daní.

2. Detailné a aktualizované informácie o prepravných podmienkach sa nachádzajú tu: Doprava a dodanie

V. Platobné podmienky

Platbu môžete u nás zrealizovať niektorým z nasledovných spôsobov, ceny sú zobrazované vrátane DPH v mene € (Euro):

1. V hotovosti alebo kartou pri osobnom odbere - pri prevzatí na predajnom mieste zaplatíš predavačovi v hotovosti alebo kartou.

2. Dobierka - jednoducho zaplatíš kuriérovi v hotovosti, alebo kartou pri odovzdaní zásielky. Dobierka sa platí v tvojej lokálnej mene. Nie všetky doručovacie spoločnosti umožňujú platbu dobierkou - ak sa nebude dať zvoliť v nákupnom košíku platba na dobierku, musíš si vybrať inú možnosť platby.

3. Platba kartou - zaplatíš online so svojou platobnou kartou VISA, VISA Electron, MasterCard alebo Maestro. Platba je okamžite pripísaná na náš účet, čo urýchli expedíciu objednávky. Platba sa uskutočňuje vždy v mene EUR - ak máš platobnú kartu v inej mene, Tvoja banka si môže účtovať poplatok za platbu v cudzej mene.

4. Bankový prevod - Po odoslaní objednávky ti automaticky poskytneme všetky platobné údaje. Prihlásiš sa do svojho internet bankingu a čiastku budeš môcť jednoducho previesť na náš účet.

5. Apple Pay (iPhone, iPad) - zaplatíš online cez Apple Pay (kartou, ktorú máš uloženú vo Wallet aplikácii). Platba je okamžite pripísaná na náš účet, čo urýchli expedíciu objednávky.

6. Google Pay (smartphony) - zaplatíš online cez Google Pay. Platba je okamžite pripísaná na náš účet, čo urýchli expedíciu objednávky.

7. TatraPay - zaplatíš online zo svojho konta v Tatra banke. Platba je okamžite pripísaná na náš účet, čo urýchli expedíciu objednávky.

VI. Užívateľský účet

1. Kupujúci má právo zriadiť si registráciou užívateľský účet.

2. Kupujúci má povinnosť zadať pred vstupom do užívateľského účtu prístupové údaje.

3. Identifikačné údaje kupujúceho zadané pri registrácii sa považujú za údaje zadané pri objednávke každého tovaru, ktorú kupujúci urobí po prihlásení sa do svojho užívateľského účtu.

4. Kupujúci nesmie poskytovať tretím osobám prístupové údaje, ani akýkoľvek iný prístup do užívateľského účtu. Kupujúci je povinný učiniť všetky primerané opatrenia k ich utajeniu. Kupujúci v plnom rozsahu zodpovedá za neoprávnené užívanie týchto prístupových údajov alebo užívateľského účtu a za škodu takto spôsobenú predávajúcemu alebo tretím osobám. V prípade straty, odcudzenia alebo iného narušenia práva užívania týchto hesiel je kupujúci povinný oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu predávajúcemu. Predávajúci v primeranej lehote poskytne kupujúcemu nové prístupové údaje.

5. Predávajúci je oprávnený jednostranne meniť tieto Obchodné podmienky; zmenu oznámi kupujúcemu prostredníctvom E-shopu a/alebo emailovou správou na emailovú adresu kupujúceho zadanú do databázy E-shopu. Kupujúci má právo zmeny Obchodných podmienok odmietnuť v lehote 7 dní od prvého prihlásenia sa do užívateľského účtu po oznámení zmeny Obchodných podmienok (v prípade doručovania prostredníctvom E-shopu) alebo od doručenia danej emailovej správy do emailovej schránky kupujúceho (v prípade doručovania emailovou správou) a záväzok z tohto dôvodu vypovedať vo výpovednej dobe 7 dní, o ktorej zmluvné strany zhodne konštatujú, že je dostatočná k obstaraniu obdobných plnení od iného dodávateľa.

VII. Reklamačný poriadok

1. Predávajúci zaručuje kupujúcemu, že tovar je pri prevzatí bez chýb. To neplatí, ak je predmetom Kúpnej zmluvy tovar s chybami, ktoré je predávajúci, ak sú mu známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mu mali byť známe, povinný oznámiť kupujúcemu.

2. Ak obsahuje tovar chyby, má kupujúci právo požadovať dodanie nového tovaru bez chýb, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe chyby neprimerané, alebo pokiaľ bol predmetom Kúpnej zmluvy tovar s chybami, ktoré predávajúci, ak mu boli chyby známe, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mali byť známe, oznámil kupujúcemu. Pokiaľ sa chyba týka iba súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu danej súčasti tovaru; ak to nie je možné, má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

3. Právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu súčasti tovaru má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej chyby, pokiaľ nemôže daný tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takomto prípade má kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

4. Ak kupujúci od Kúpnej zmluvy neodstúpi alebo si neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez chýb, ani na výmenu jeho súčasti, alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru. Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez chýb, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe, alebo ak by zjednanie nápravy spôsobilo kupujúcemu značné ťažkosti.

5. Právo z chybného plnenia kupujúcemu neprináleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má chybu, alebo pokiaľ kupujúci chybu sám spôsobil.

6. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri tovare predávanom za nižšiu kúpnu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia kúpna cena dohodnutá, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7. Ak je na tovar poskytovaná záruka, kupujúci má právo uplatniť zodpovednosť z chybného plnenia v záručnej dobe.

8. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu záručný list. Ak to povaha tovaru umožňuje, postačuje namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o zakúpení tovaru obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list.

9. V prípade, že kupujúci využije svoje právo na odstránenie chýb tovaru jeho opravou, pri tovare, pri ktorom je pre účely záručných opráv určený podnikateľ odlišný od predávajúceho, ktorého sídlo alebo miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na záručnú opravu u tohto podnikateľa.

10. Reklamácia tovaru, vrátane odstránenia chýb daného tovaru, musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby sa jednalo o podstatné porušenie Zmluvy.

11. Lehota na vybavenie reklamácie neplynie v prípade, že predávajúci neprijal od kupujúceho všetky podklady potrebné pre vybavenie danej reklamácie, a to do doby, než budú dané podklady dodané.

12. Predávajúci alebo ním určený subjekt po riadnom vybavení danej reklamácie vyzve kupujúceho k prevzatiu opraveného tovaru.

13. Nárok na uplatnenie práv z chýb tovaru zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, t.j. najmä pri používaní tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru.

VIII. Alternatívne riešenie sporov

1. Objednávateľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na info@pharos.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.

2. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná on-line na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm

3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo Kúpnej zmluvy alebo súvisiaceho s Kúpnou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

IX. Ochrana osobných údajov

1. Pri spracúvaní osobných údajov Predávajúci postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Podrobné informácie o tom, ako zhromažďujeme, spracúvame a chránime osobné údaje našich zákazníkov pri využívaní našich služieb sú upravené v zásadách ochrany osobných údajov na adrese:Ochrana osobných údajov

X. Užívanie E-shopu

1. Predávajúci týmto udeľuje kupujúcemu nevýhradnú licenciu k užívaniu E-shopu spôsobom predvídaným týmito Obchodnými podmienkami.

2. Predávajúci má právo zmeniť E-shop, teda jeho technické riešenie a/alebo užívateľské rozhranie.

3. Predávajúci má právo obmedziť alebo prerušiť funkčnosť E-shopu prípadne prístup k nemu na dobu nevyhnutnú z dôvodu údržby alebo opravy E-shopu.

4. Kupujúci je povinný dodržovať pri užívaní E-shopu platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva. Akúkoľvek škodu, ktorá by porušením tejto povinnosti kupujúceho predávajúcemu alebo tretím osobám vznikla, je kupujúci povinný nahradiť v plnom rozsahu.

5. V prípade porušenia týchto Obchodných podmienok alebo Kúpnej zmluvy alebo platných a účinných právnych predpisov má predávajúci právo zrušiť užívateľský účet.

XI. Prehlásenia predávajúceho

1. Predávajúci prehlasuje, že záznamy údajov v E-shope, ako elektronickom systéme, sú spoľahlivé a sú vykonávané systematicky a sú chránené proti zmenám.

2. Vplyvom technickej chyby v E-shope môže dôjsť k zobrazeniu kúpnej ceny pri tovare, ktorej výška nezodpovedá obvyklej cene za takýto tovar na trhu; v takomto prípade predávajúci nemá povinnosť dodať daný tovar za zobrazenú kúpnu cenu, kontaktuje kupujúceho a oznámi mu skutočnú kúpnu cenu daného tovaru a kupujúci má právo sa rozhodnúť, či tovar za skutočnú kúpnu cenu prijme a pokiaľ sa tak nestane, ruší sa Kúpna zmluva od počiatku.

3. Kupujúci berie na vedomie, že fotografie pri tovare v E-shope môžu byť ilustrované, alebo môžu pôsobiť skresľujúcim dojmom v dôsledku ich prevedenia do zobrazenia v technickom prostriedku kupujúceho, preto je kupujúci povinný sa vždy oboznámiť s celým popisom daného tovaru a v prípade nejasností kontaktovať predávajúceho.

4. Kontaktné údaje predávajúceho pre komunikáciu s kupujúcim sú uvedené v užívateľskom rozhraní E-shopu v sekcii Kontakty.

XII. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

2. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a vyskúšať ho obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie vád, vlastností a funkčnosti tovaru.

3. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

4. Odstúpiť od zmluvy nie je možné pri tovare uzavretom v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

5. V prípade, ak kupujúci už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.

6. Kupujúci je zároveň povinný vo formulári o odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné a platobné údaje, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, a to rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu tieto platby pred tým, ako mu je tovar doručený, alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

7. Ak kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, zrušuje tá sa od počiatku, ako aj každá doplnková zmluva súvisiaca s Kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

8. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám.

9. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

10. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške a náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre (po)záručný servis tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od Kúpnej zmluvy.

11. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

• predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

• predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

• predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

• poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

• predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

XIII. Záverečné ustanovenia

1. Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

2. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia.

3. Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý je (i keď len nezáväzne) oprávnený posudzovať prípadné spory medzi spotrebiteľom ako zákazníkom E-shopu a predávajúcim E-shopu.

4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím Kúpnej zmluvy.

5. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky. Účinnosť zmien nadobúda platnosť ich uverejnením na stránkach www.pharosshop.sk.

6. Všeobecné obchodné podmienky platia pre kupujúceho v aktuálnom znení uvedenom na internetových stránkach www.pharosshop.sk vždy v deň odoslania objednávky kupujúcim.

XIV. Rozhodné právo

1. Tieto Obchodné podmienky, ako aj Kúpna zmluva, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: